Tesla Nabíječky

Hla ička nabíjení

Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem nabíječek baterií dle požadavku zákazníka. Nabíječky vyrábíme ve výkonových řadách do 35, 50, 90, 150 a 300W. Nově připravujeme design nabíječky o výkonu 550W. Při návrhu produktů sledujeme nejnovější trendy vývoje specializovaných obvodů i pokročilých technologií a v případě potřeby s výrobci konzultujeme možnosti jejich aplikačních využití.

Více než deset let navrhujeme a vyrábíme ochranné elektroniky pro baterie Li-Ion. Tyto baterie dnes patří mezi nejvíce rozšířené, lze je najít prakticky všude - od použití v mobilních telefonech, přes napájení ručního nářadí až po velká bateriová úložiště energie pro fotovoltaické elektrárny, či pohon elektroaut.

Nabíječky i elektronické ochrany baterií vyrábíme z komponent prvotřídní kvality tak, aby jejich provoz splňoval jednak přísné nároky na bezpečnost, ale také nároky na energetickou spotřebu v klidovém režimu.

Konstrukce článku Li-Ion

Lithium-iontová baterie je typ elektrochemického článku, který byl poprvé představen v 70. letech. V těchto bateriích se lithiové ionty pohybují z anody na katodu během vybití a zpět, když se baterie nabíjí. Tyto články mají vysokou hustotu energie, žádný paměťový efekt a nízký samovybíjející proud. Mají však i své negativní vlastnosti, ke kterým patří zejména možnost výbuchu nebo vzplanutí, a těm je potřeba vývoj nabíječek podřídit.

Při nabíjení lithiových akumulátorů se používá napěťové nabíjení, respektive metoda, která se v zahraniční literatuře označuje jako CCCV (Constant Current followed by Constant Voltage). Je to nabíjení konstantním proudem, dokud akumulátor nedosáhne předem stanoveného napětí a poté nabíjení konstantním napětím.

Ukončení nabíjení se provádí pokud nabíjecí proud klesne na předem stanovenou hodnotu, ve většině případů se doporučuje hodnota proudu odpovídající 1,5 ÷ 2 % jmenovité kapacity, samozřejmě vyjádřená v jednotkách proudu.

Řez baterií

Kladný pól

Záporný pól

Katoda

Anoda

Separační folie

Obal článku

Izolační hmota

Kladná elektroda

Pojem accupack

S Li-ion akumulátory se setkáte buď ve formě jednotlivých článků, nebo tzv. „akupaků“ pro mobilní přístroje. Akupaky pak nalezneme ve spotřební elektronice i přenosném nářadí. Pokud je překročen maximální proud nebo povolený rozsah napětí, obvod článek odpojí.

Akupaky bývají vybaveny ochranným obvodem, který zamezuje zničení, případně i explozi článku při nesprávné manipulaci nebo závadě napájeného přístroje či nabíječky. Ochranná elektronika zpravidla hlídá minimální a maximální napětí článku, případně i maximální vybíjecí a nabíjecí proud.

Vývody akupaku nejsou připojeny k článku přímo. Ochranný obvod odebírá z článku trvale proud řádu jednotek až desítek mikroampér. Akupaky dále bývají osazeny termistorem, který informuje nabíječku o teplotě článku.

Akupack

Charakteristika našich nabíječek

Máme dlouholeté zkušenosti s vývojem nabíječek baterií dle požadavku zákazníka. Nabíječky vyrábíme ve výkonových řadách do 35, 50, 90, 150 a 300W. Nově připravujeme design nabíječky o výkonu 550W. Při návrhu produktů sledujeme nejnovější trendy vývoje specializovaných obvodů i pokročilých technologií a v případě potřeby s výrobci konzultujeme možnosti jejich aplikačních využití.

Proces nabíjení je řízen mikroprocesorem, pro který náš tým programátorů tvoří software. Toto řešení poskytuje velkou variabilitu a to jak v typech nabíjených baterií (Li-Ion, NiMH, LiFePO, LeadAcid, Gel…) tak i v možnostech připojení baterie a to od nejjednoduššího dvouvodičového připojení, pouze plus a minus kontakt baterie až po různé druhy digitálních komunikačních protokolů, typicky: SMBUS, I2C, HDQ, UART, RS232 atd.

Nabíječky jsou řešeny jako spínané zdroje o vysoké frekvenci (90-150kHz, případně do 500kHz). Jedná se o moderní řešení s tranzistory MOSFET i GaN, které umožňuje konstrukci s malými rozměry v poměru k výslednému výkonu.

Nabíjení je ukončeno, pokud nabíjecí proud klesne na předem stanovenou hodnotu. Ve většině případů se doporučuje hodnota proudu odpovídající 1,5 ÷ 2 % jmenovité kapacity, vyjádřená v jednotkách proudu.

Bezpečnost provozu námi vyráběných nabíječek je zajištěna díky několikanásobnému jištění pro ukončení nebo přerušení nabíjení baterie (sledování teploty akumulátoru, monitorování času nabíjení, detekce poklesu nabíjecího proudu, měření vnitřního odporu akumulátoru). Nabíječky disponují i množstvím ochranných funkcí (monitorování funkce vypínacího tranzistoru, ochrana proti přepólování, ochrana proti cyklování, přerušení nabíjení při chybné činnosti regulačních obvodů).


GREEN ENERGY

Plníme normy pro režim nízké spotřeby.

EMC

Plníme normy elektromagnetické kompatibility.

JEDNODUCHOST

Jednoduchá, ale promyšlená konstrukce.

POČET ČLÁNKŮ

Možnost nabíjení rozličného počtu článků.

NABÍJÍME BEZPEČNĚ

U každé nabíječky pro akumulátory Li-Ion je důležitým bezpečnostním parametrem způsob ukončení nabíjení po plném nabití baterie (4,1 - 4,15 V / článek). Funkci ukončení nabíjení věnujeme velkou pozornost a je proto několikanásobně jištěno. Současně se sledováním parametrů pro ukončení nabíjení je nutné zajistit nabití i v případě, že teplota baterie nebo okolního prostředí způsobí přerušení nabíjení. V takovém případě je využita funkce tzv. teplotního restartu, tzn. že pokud není baterie ještě plně nabita, nabíječka "si počká" až její teplota nebo teplota prostředí klesne na povolenou hodnotu (tj. méně než 42-45°C) a opět pokračuje v nabíjení. Funkce teplotních restartů tedy umožňuje nabít baterii i v nepříznivých teplotních podmínkách.

Při nabíjení baterie sledujeme PARAMETRY, zajišťující ukončení nebo přerušení nabíjení. Se sledováním parametrů úzce souvisí OCHRANNÉ FUNKCE.

Info

SLEDOVANÉ PARAMETRY

  • Dosažená teplota akumulátoru (> 45°C)
  • Čas, který uplynul od zahájení nabíjení (závisí na kapacitě akumulátoru)
  • pokles nabíjecího proudu
  • nadlimitní vnitřní odpor akumulátoru
Info ochrana

OCHRANNÉ FUNKCE

  • Monitorování funkce vypínacího tranzistoru
  • Ochrana proti přepólování
  • Ochrana proti cyklování
  • Dvojúrovňové hlídání vnitřního odporu (Ri) akumulátoru monitoring napětí aku

Bezpečnost nabíjení je naší nejvyšší prioritou. Bezpečný provoz námi vyráběných nabíječek zajišťují několikanásobně jištěné ochranné a bezpečnostní funkce.

PRINCIP NABÍJEČKY

Jako příklad uvádíme popis jednoúčelové nabíječky 35W. Nabíječka je jednoúčelová, určena pro nabíjení aku Li-Ion 4 články (konfigurace 4S1P), připojené pěti kontakty – plus, mínus, termistor 6k8 zapojený proti minus kontaktu, komunikace 1-wire, napájení el. +5V, kde k přenosu informace o typu aku dochází po vložení aku do nabíječky.

Princip nabíječky

ZAHÁJENÍ NABÍJENÍ

Po připojení k síti je nabíječka v režimu standby - to je stav, kdy nabíječka má minimální příkon v rozmezí 0,3W - 0,5W; na kontaktech je nízké napětí; R-LED slabě svítí. Po vložení aku do nabíječky nabíječka ukončí režim standby a zahájí přenos dat od akumulátoru. Po jeho regulérním ukončení je podle aktuálního stavu a při teplotě v limitu zahájeno nabíjení. Po 1s nabíjení procesor otestuje Ri aku. Je-li jeho hodnota větší než 3Ω, signalizuje nabíječka „VADNÝ AKU“ trvalým červeným svitem R/G-LED. Je-li Ri aku v limitu, nabíječka pokračuje v nabíjení. Po dvou minutách nabíjení je změněn parametr hodnocení úrovně Ri na 1Ω – testování probíhá 1x za 16sec. s identickou chybovou signalizací. Nabíjení je signalizováno zeleným blikáním stavové LED.

UKONČENÍ NABÍJENÍ

Informace z přenesených dat určuje limitní napětí, od něhož začne procesor regulačními pulzy snižovat hodnotu nabíjecího proudu tak, aby se limitní napětí neměnilo. Při poklesu nabíjecího proudu na 1,4A začne nabíječka signalizovat „aku nabit“ nabíjí však dál až do poklesu proudu na 400mA, kdy přejde do úsporného režimu, ve kterém neteče do aku žádný proud a ten je zatížen děličem pro měření napětí s odběrem max. 1mA při 30V. Tento stav je signalizován stejně jako ukončení nabíjení – trvalým svitem stavové R/G LED (zeleně) trvající cca 8 hodin, po kterých se nabíječka opět probudí, dobije aku o ztrátu způsobenou zátěží pro měření napětí a opět přejde do úsporného režimu se signalizací „AKU NABITÝ“ (R/G LED svítí zeleně) na cca 8 hodin. Z přenesených dat po lince 1-wire procesor vyhodnotí, zda vložený aku není již nabit – je-li tomu tak, není zahájeno nabíjení, ale je spuštěna signalizace „AKU NABITÝ“ s přechodem do úsporného režimu podle předchozího bodu.Je-li vložen aku s teplotou mimo toleranci, signalizuje tento stav nabíječka červeným blikáním stavové R/G LED ( interval 1/1 - 0,5sec. ). Po dosažení teploty v rámci tolerance (cca 6°C - 42°C) zahájí nabíječka nabíjení. V případě vloženého aku Li-Ion přejde nabíječka do úsporného režimu – zůstává však signalizace „TEPLOTA MIMO TOLERANCI“.


85-90%

Účinnost našich nabíječek.

2S-14S

Počet nabíjených článků.

90-230V

Vstupní napěťový rozsah.

35-300W

Výkonový rozsah nabíječek.

PRAKTICKÉ RADY PRO NABÍJENÍ

Podpětí - Důležitou věcí je, že napětí Li-ion i Li-pol akumulátoru nesmí klesnout pod určitou hodnotu. Doporučené nejnižší napětí výrobců je většinou cca. 2,5 až 2,8 V na článek. Pokud přece jen dojde k podvybití, znamená to většinou zhoršení parametrů až nevratné poškození článku.

Rychlonabíjení - Zatím žádný výrobce nedoporučuje rychlonabíjení. Maximální povolený nabíjecí proud je udáván 0,7 až 1C. To odpovídá nabíjecímu času asi 3 až 2 hodiny. Je nutné si uvědomit, že poslední hodinu ( kdy se již článek nabíjí v režimu konstantního napětí ) je již nabit na cca. 90% maximální kapacity. V současné době výrobci doporučují nabíjení pouze metodou CC-CV ( konstantní proud, konstantní napětí ). Pokusy s různým impulsním nabíjením zatím většinou vedou ke zkrácení životnosti článků. Metoda, kdy se nabíjí proudovými impulsy na konci nabíjení, vede pouze k mírnému zkrácení poslední fáze nabíjení článku ( tj. těch posledních 10% kapacity ).

Spojování článků - Li-ion články lze bez větších problémů spojovat do série i paralelně. Kombinace se označuje např. 4S3P, což znamená 4 sériově zapojené trojice paralelně spojených článků. Samozřejmostí pro paralelní i sériové spojování je naprostá shoda parametrů jednotlivých článků. U nových akumulátorů od jednoho výrobce a z jedné série je to téměř vždy splněno. U starších akumulátorů je nutno provést výběr na shodné napětí, kapacitu ( při max. proudu zátěze ) i vnitřní odpor. Je nutné si uvědomit , že pokud nebudou články zcela shodné, může díky jednomu vadnému článku docházet k poškozování ostatních dobrých. V profesionálních zařízeních ( notebooky, kamery atd.) je vícečlánková baterie vždy doplněna speciálními ochrannými obvody (BMS), které zajišťují správné rozdělení napětí mezi jednotlivými články, zamezují podvybití a jiné funkce.

Teplota - Pokud nabíjení probíhá korektně, nedochází k při něm k oteplení článku. Zvýšená teplota signalizuje, že není něco v pořádku a nabíjení je nutno okamžitě ukončit, dokud je čas. Při vybíjení se články zahřívají jako ostatní. Jejich vnitřní odpor se mění s teplotou. Optimální teplota pro velké proudy je asi 40 až 50°C. Při nízkých teplotách se vnitřní odpor zvyšuje a maximální proud se snižuje.

Nabíječka
-->